Prosiectau

Cyfieithu a phrawf ddarllen

Cwsmer: Mantell Gwynedd

Mantell Gwynedd yw cyngor gwirfoddol sirol Gwynedd. Mae'n cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol, yn annog unigolion i wirfoddoli ac mae'n llais cryf i'r trydydd sector yng Ngwynedd.

Gwefan y cwsmer

"Mae Mantell Gwynedd wedi bod yn gweithio hefo Cyfieithu Amnis ers nifer o flynyddoedd bellach. Mae’r gwaith cyfieithu sydd yn cael ei gynnig o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg yn gampus bob amser. Weithiau mae’r gwaith yn golygu cyfieithu adroddiadau cymhleth ac unigryw (megis adroddiadau ar fesur gwerth cymdeithasol) ond mae Amnis bob amser yn llwyddo i gael tôn y neges yn hollol gywir a’r cyfieithiad yn eglur a synhwyrol. Mae hyn yn hollbwysig i ni.
Mae Amnis wedi bod yn gyfrifol ers peth amser bellach am sicrhau cywirdeb a chysondeb iaith ar gyfer ein Adroddiad Blynyddol, Newyddlenni a deunyddiau marchnata yn ogystal ag adroddiadau eraill.
Mae’r cwmni bob amser yn parchu amserlenni cadarn ac yn cydweithio yn agos efo ni fel cwsmer.
Gwasanaeth effeithiol, cywir a chwrtais – a hwyliog bob amser! Byddai yn anodd iawn curo y gwasanaeth a gynigir gan Amnis ar unrhyw gownt."

Bethan Russell Williams, Prif Swyddog Mantell Gwynedd, 2019

Cyfieithu ymgyrch marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol

Cwsmer: Kindred

Roedd y cwmni hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus hwn yn gweithio ar gyfres o ddeunyddiau wrth gynnal ymgyrch ar ran mudiad cenedlaethol. Roedd angen copi Cymraeg a fyddai'n gweithio'n dda ochr yn ochr â'r deunyddiau Saesneg.
Roedd y gwaith yn cynnwys datblygu sloganau, yn ogystal â chyfieithu copi bywiog a bachog ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Gwefan y cwsmer

"Mae Cyfieithu Amnis wedi darparu gwasanaeth hynod o broffesiynol, dymunol, effeithlon a chyfeillgar drwy gydol y flwyddyn rydym wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd.
Mae'n darparu gwaith cyfieithu heb ei ail, ac mae tôn llais a brandio rhagorol yn plethu trwy'r copi benbaladr. Byddwn yn argymell Amnis fel dewis cyntaf ar gyfer cyfieithu Cymraeg. Diolch!"
Ben Davies, Kindred, 2018

Prawf ddarllen copi dwyieithog

Cwsmer: NWREN (North Wales Regional Equality Network)

Roedd yr elusen hon wedi cael cyfieithu'r ddogfen yn y gorffennol, ond roedd diweddariadau wedi'u gwneud iddi. Roeddent eisiau sicrwydd bod y copi Saesneg a'r copi Cymraeg yn cyd-fynd â'i gilydd a'u bod ill dau yn gywir ac yn darllen yn rhwydd.

"Diolch i chi am wneud y gwaith prawf ddarllen - gwaith sydyn iawn ac roedd o gymorth mawr eich bod wedi gwneud y newidiadau 'yn y ddogfen' hefyd!"
Belinda Gammon, NWREN, 2018

Cyfieithu deunyddiau Nod Ysgol

Cwsmer: Sustrans

Cyfieithu cyfres o ddogfennau, copi a testun gwefan ar gyfer prosiect cenedlaethol newydd
Roedd y cwsmer eisiau cyfieithu cyfres o ddogfennau fel rhan o'i brosiect newydd, mewn amrywiol fformatau ac o wahanol hyd, yn cynnwys copi gwefan, templedi ebostiau ar gyfer y prosiect a ffurflenni meini prawf cymhwyso ar gyfer cyfranogwyr ac aseswyr y prosiect.
Roedd rhaid gweithio ar y rhain dros gyfnod o amser, gyda chysondeb o ran geirfa a thôn llais y mudiad yn plethu'r cwbl at ei gilydd.

Gwefan y cwsmer

"Llawer o ddiolch am eich help wrth i ni gyflawni ein prosiect aml-gymalog. Mae eich sylw i fanylder, a'ch gwasanaeth prydlon a chyfeillgar yn ganmoladwy."

Gary Shipp, Pennaeth Dewisiadau Doethach, 2016

Cyfieithu rhestr gwin a nodiadau blasu gwin

Cwsmer: Portmeirion

Mae llawer o eirfa'r byd gwerthfawrogi gwin eto i'w safoni yn y Gymraeg. Yn wir, mae llawer o'r Saesneg yn ddigon amhendant o ran terminoleg a dehongliad.
Felly, roedd y prosiect hwn yn galw am ddehongliad yn hytrach na chyfieithiad. Roedd angen mynegi naws blas ac ansawdd y gwinoedd i'r darllenwr, ac ni fyddai'r un eirfa â'r Saesneg o reidrwydd yn creu darlun o bob un o'r gwinoedd.

Gwefan y cwsmer

"Diolch yn fawr iawn am yr holl waith gofalus a deallus. Mae cyfieithu nodiadau blasu gwin yn dipyn o gamp!"
Robin Llywelyn, Awst 2015